St. Anthony Catholic School


2022 Breakfast/Lunch Monthly Menus

 

September Breakfast

September Lunch