St. Anthony Catholic School


2019/2020 Breakfast/Lunch Monthly Menus

 
November Breakfast

November Lunch

 

October Breakfast
October Lunch